Coöperatie Erfgoed Gelderland

In een coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.

Coöperatie

Geschiedenis

De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had de coöperatie ruim 75 leden. Dat is gegroeid tot ruim 235 leden in 2021.

Onze missie

Samen verleden toekomst geven

Erfgoed geeft een anker in een snel veranderende wereld. Het begrijpen van de eigen leefomgeving leidt tot betrokkenheid en eigenaarschap; tot behoud, ontwikkeling en verbinding. De coöperatie Erfgoed Gelderland vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. Dit doen we in afstemming met Gelderse en landelijke partners en overheden. We vertellen het verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving. Als coöperatie vormen we een krachtig netwerk dat offline en online samenwerkt, elkaar inspireert en innovatie genereert, op basis van vertrouwen in elkaar. Samen verleden toekomst geven.

Visie

Door de krachten te bundelen is de coöperatie als geheel, maar zijn ook de leden individueel beter in staat om een samenhangend verhaal over te brengen aan het publiek en verbindingen aan te gaan buiten het erfgoedveld. De leden van de coöperatie worden hierbij gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd door het bureau van de coöperatie. De coöperatie heeft zelf geen personeel in dienst; de ondersteunende en uitvoerende taken zijn in handen van de stichting Erfgoed Gelderland, het bureau van de coöperatie. De stichting wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

De ondersteuning door het bureau van de coöperatie vindt plaats op individueel, collectief en strategisch niveau. De leden worden gestimuleerd bij het realiseren van hun sociaal-maatschappelijke rol. Het is in deze tijd belangrijk om verbindingen te leggen tussen erfgoed en toerisme, zorg & welzijn, duurzaamheid en participatie. Kennis ontwikkelen, vergroten van zelfbewustzijn en zichtbaarheid en het versterken van de verbanden met de omgeving maken het ‘samen verleden toekomst geven’ concreet.

De ledenraad en ledenraadsvergaderingen

De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de coöperatie en komt twee keer per jaar bijeen in de ledenraadsvergadering. De ledenraad benoemt de Raad van Toezicht en stelt de jaarrekening vast. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de coöperatie, zij geeft ook input voor activiteiten en thema’s van de coöperatie. Het aantal stemmen van een organisatie in de ledenraad is afhankelijk van de erfgoedgerelateerde jaaromzet van de organisatie. Elke organisatie die denkt te voldoen aan de criteria kan een verzoek tot lidmaatschap indienen.

De ledenraadsvergaderingen vinden twee maal per jaar plaats (mei en november). Er wordt altijd gezocht naar een koppeling van de formele vergadering en actuele thema’s rondom erfgoed in Gelderland. In de agenda op deze website vindt u de data van de ledenraadsvergaderingen.

Doelstellingen

De coöperatiedoelen zijn:

  • Onderlinge samenwerking
  • Promotie van het erfgoed van Gelderland in z’n totaliteit
  • De belangen behartigen van de leden
  • Uitwisseling van kennis
  • De bedrijfsvoering van de leden versterken

Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met dagelijks uitvoering van de coöperatie Erfgoed Gelderland en wordt gevormd door:

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Josan Meijers – voorzitter
  • Chantal Hakbijl – lid
  • Dick Helders – lid
  • Mark van der Wolf – lid

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten