Coöperatie Erfgoed Gelderland

In een coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.

Factsheet Coöperatie Erfgoed Gelderland

Geschiedenis

De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had de coöperatie ruim 75 leden.

Er bestaat een sterke verbondenheid van de twee oprichters met het Gelderse erfgoedveld. In 1957 werd de voorloper van Gelders Erfgoed- het huidige Erfgoed Gelderland- opgericht door ruim dertig erfgoedorganisaties die graag beter wilden samenwerken. Zij werkten onder voorzitterschap van de heer A. P. van Schilfgaarde, toenmalig Rijksarchivaris van Gelderland.

Per 1 januari 2016 zijn Gelders Erfgoed en Erfgoed Gelderland verder gegaan onder de naam Erfgoed Gelderland. Juridisch wordt een onderscheid gemaakt tussen stichting Erfgoed Gelderland en coöperatie Erfgoed Gelderland. De Stichting Erfgoed Gelderland is het bureau in Arnhem met een opdracht vanuit de provincie Gelderland om het Gelderse erfgoedveld te ondersteunen. De coöperatie Erfgoed Gelderland staat voor samenwerking tussen de erfgoedorganisaties in Gelderland.  De medewerkers van Erfgoed Gelderland zijn alle in dienst van de stichting.

Begin 2020 staat de teller van het aantal leden op circa 215.

De ledenraad en ledenraadsvergaderingen

De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de coöperatie en komt twee keer per jaar bijeen in de ledenraadsvergadering. De ledenraad benoemt de Raad van Toezicht en stelt de jaarrekening vast. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de coöperatie, zij geeft ook input voor activiteiten en thema’s van de coöperatie. Het aantal stemmen van een organisatie in de ledenraad is afhankelijk van de erfgoedgerelateerde jaaromzet van de organisatie. Elke organisatie die denkt te voldoen aan de criteria kan een verzoek tot lidmaatschap indienen.

De ledenraadsvergaderingen vinden twee maal per jaar plaats (mei en november) in Arnhem. Er wordt altijd gezocht naar een koppeling van de formele vergadering en actuele thema’s rondom erfgoed in Gelderland. In de agenda op deze website vindt u de data van de ledenraadsvergaderingen.

Doelstellingen

De coöperatiedoelen zijn:

  • Onderlinge samenwerking
  • Promotie van het erfgoed van Gelderland in z’n totaliteit
  • De belangen behartigen van de leden
  • Uitwisseling van kennis
  • De bedrijfsvoering van de leden versterken

Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met dagelijks uitvoering van de coöperatie Erfgoed Gelderland en wordt gevormd door:

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Gerdo van Grootheest – voorzitter
  • Marianne Bakker – lid
  • Dick Chargois – lid
  • Marthe Stallenberg – lid
  • Mark van der Wolf – lid

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten