Lidmaatschap

Coöperatie Erfgoed Gelderland UA

Elk lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland heeft via de ledenraadsvergaderingen invloed op het beleid van de coöperatie. De leden van de coöperatie hebben een aantal zaken gemeenschappelijk; inhoudelijk, promotie en intern.

Uitgangspunt

Inhoudelijk

De leden van de coöperatie dragen zorg voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed.

Uitgangspunt

Promotie

De leden hebben baat bij de gezamenlijke promotie en lobby van het erfgoed in Gelderland en dragen daar zo mogelijk aan bij.

Uitgangspunt

Intern

Het bureau van de coöperatie wil leden ondersteunen bij het voeren van hun eigen bedrijfsvoering en interne organisatie ten behoeve van het realiseren van de individuele doelstellingen en die van de coöperatie als geheel.

Voordelen van lidmaatschap

 • U maakt onderdeel uit van een actief netwerk van Gelderse erfgoedorganisaties
 • Gratis publicatie NAW gegevens en max. 3 verhalen per jaar op www.mijngelderland.nl
 • U ontvangt de nieuwsbrief voor leden met informatie over actuele activiteiten waaraan u kunt deelnemen
 • Uitnodiging voor deelname aan activiteiten van de coöperatie
 • Uitnodiging voor ledenraadsvergadering twee maal per jaar
 • Andere leden spreken tijdens ledenraadsvergadering, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten
 • Gezamenlijke lobby door Erfgoed Gelderland richting de politiek
 • Gratis deelname aan trainingen en symposia
 • Uitgebreide advisering over alle kennisgebieden rondom het beheer en behoud van erfgoed
 • 10% korting op het uurtarief van de medewerkers van Erfgoed Gelderland bij uitvoerende opdrachten (offerte basis)

De provincie Gelderland biedt aan de leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland toegang tot bepaalde projecten of subsidies.

Criteria

Als uw organisatie voldoet aan onderstaande criteria, kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap.

 • De organisatie is een rechtspersoon met een (statutair) doel, dat zich (mede) richt op het voortdurende (niet: tijdelijke) beheer en behoud en/of de presentatie van het Gelderse erfgoed. Onder erfgoed wordt verstaan: materieel (museale (cultuurhistorische en kunst-)objecten, monumenten, archeologie, historisch cultuurlandschap) en/of immaterieel (tradities, gebruiken, historische ambachten) erfgoed; geschiedenis en streektaal.
 • De organisatie kan buiten de provincie Gelderland gevestigd zijn (in een andere provincie of in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen), maar er dient wel een relatie te zijn met het Gelderse erfgoed en/of de Gelderse geschiedenis.
 • De organisatie is maatschappelijk relevant, hetgeen blijkt uit haar vrijwilligersbeleid en uit het aanhaken bij actuele thema’s als inclusie en herbestemming. Hierbij zoekt de organisatie naar samenwerking en staat zij open voor innovatie.
 • Het lid onderschrijft de gezamenlijke coöperatiedoelstellingen en is bereid naar eigen kunnen bij te dragen aan het succesvol functioneren van de coöperatie.
 • De Raad van Bestuur van de coöperatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een organisatie om moverende redenen niet tot de coöperatie toe te laten.

Procedure

Elke organisatie die aan de criteria voldoet kan een verzoek tot aansluiting bij de coöperatie indienen bij het bestuur van de coöperatie. Het bestuur beslist over de toelating. Als u denkt te voldoen aan de criteria kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap.

Deze aanvraag bevat: (bij voorkeur digitaal versturen)

 • een verzoek tot lidmaatschap van de coöperatie Erfgoed Gelderland
 • een kopie van uw statuten waaruit uw erfgoeddoelstelling blijkt
 • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van de laatste jaarrekening waaruit uw jaaromzet blijkt

Deze aanvraag kunt u richten aan:

Erfgoed Gelderland
t.a.v. Karen Marchal
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
of per email info@erfgoedgelderland.nl

Kosten voor lidmaatschap 2024

De kosten voor lidmaatschap worden bepaald door de erfgoed gerelateerde omzet.  

 • € 103 :  jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
 • € 513 :  jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
 • € 1025 : jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
 • € 2563 : jaarlijkse omzet van meer dan € 2,5 miljoen

De kosten voor lidmaatschap zijn exclusief btw

Het aantal stemmen in de ledenraad hangt samen met de hoogte van uw jaaromzet.

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 240 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten