Criteria en proces

Criteria

Criteria om genomineerd te worden voor de Gouden Gelderse Roos zijn dat het project en/of activiteit:

 • Innovatief van karakter is, waarbij digitalisering niet noodzakelijkerwijze een hoofdrol speelt. Innovatie wordt in deze context begrepen als creatief omgaan met erfgoed.
 • Betrekking heeft op Gelderland en Gelders erfgoed en het verhaal van de Gelderlander centraal stelt.
 • Door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij wordt gerealiseerd.
 • In een gevorderd stadium van ontwikkeling is met idealiter reeds tastbare resultaten.
 • Een samenwerkingsverband tussen erfgoed, erfgoedorganisaties en andere partijen en/of sectoren vormt.
 • Resultaten boekt die toegankelijk zijn voor een breed publiek en idealiter dat interactie is/wordt gezocht met het publiek. Woorden die bij dit criterium van toepassing kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: beleefbaarheid, co-creatie, meebeslissen en crowdsourcing.
 • Een voorbeeldfunctie vervult voor de Gelderse erfgoedsector in termen van ondernemerschap, maatschappelijke waarde en/of innovatie.
 • Overdraagbare ideeën en methoden van aanpak gebruikt, zodat andere instellingen, projecten en activiteiten die kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
 • Door vrijwilligers (mede) mogelijk wordt gemaakt.
 • Blijk geeft van lange termijn betrokkenheid en motivatie van de betrokkenen.

Indieningsproces

Nomineren voor de juryprijs en de publieksprijs kan via het formulier op erfgoedgelderland.nl.

 • Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Wanneer een formulier volledig is ingevuld en het ingediende project dus past op de longlist wordt het aldus ingediende project direct op de longlist geplaatst.
 • Het project moet voldoen aan de criteria. Deze criteria moeten in het indieningsformulier kort worden uitgewerkt.
 • Eenieder kan zoveel projecten indienen als hij/zij wil, want inhoud staat voorop.
 • Erfgoed Gelderland kan een redactieslag uitvoeren op de ingediende projecten.

Wanneer meerdere personen een project indienen – dus: als het project meerdere malen binnenkomt – dan worden de aanmeldingen van het project gebundeld. Het aantal malen dat een project wordt ingediend, wordt geteld en aan de jury gecommuniceerd bij het overhandigen van de jurydossiers voor het juryberaad. Echter, het aantal malen dat een project is ingediend, is voor de jury niet van doorslaggevend belang om een project te nomineren. De jury is autonoom in de bepaling in hoeverre zij het aantal malen dat een project is ingediend laat meetellen in het nomineren van een project.

Openingsdatum voor het nomineren van projecten voor beide prijzen is donderdag 1 juni 2017. De sluitingsdatum voor het nomineren van projecten is vrijdag 18 augustus 2017. Eind augustus stelt Erfgoed Gelderland de longlist samen. Voor de jury worden jurydossiers van de projecten samengesteld. In september vindt het juryberaad plaats waarin de jury de eerste short list maakt voor de Gouden Gelderse Roos Juryprijs. Alle genomineerden gaan door voor de Gouden Gelderse Roos Publieksprijs. Vanaf eind augustus tot vrijdag 24 november 2017 wordt het publiek opgeroepen te stemmen voor de Publieksprijs. Tot vrijdag 10 november 2017 worden de scores gepubliceerd op onze website. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Uitreiking van de prijzen is op zaterdag 9 december 2017.

Stemprocedure

 • Alle genomineerden dingen mee naar de publieksprijs. Het publiek krijgt vanaf augustus drie maanden de mogelijkheid om haar stem uit te brengen.
 • Het publiek kan haar stem uitbrengen op het favoriete project via een digitale stemmethode.
 • Het publiek kan op meerdere projecten een stem uitbrengen. Per e-mailadres is één stem per project mogelijk.
 • Over de nominaties en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, het woord van de jury en de secretaris die de publieksstemmen bijhoudt, is finaal.

Verwachtingen genomineerde projecten

Van de genomineerde projecten of activiteiten wordt verwacht dat zij:

 • Een vertegenwoordiger én vrijwilliger hebben die het project of activiteit kan vertegenwoordigen op de uitreiking.
 • Bereid zijn om hun project onder de aandacht van het publiek te brengen in de weken voorafgaand aan het evenement.
 • Coöperatieleden zijn bereid de jury te ontvangen .
 • Vreugde en inspiratie putten uit de nominatie en hun positie van genomineerd project ten volle benutten voor het verder brengen van het project of activiteit.

Verwachtingen winnaar

Van de winnaars van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs wordt verwacht dat het project/de activiteit:

 • Actief gebruik maakt van het netwerk en de mogelijkheden van Erfgoed Gelderland.
 • Presentaties wil verzorgen aan cultuur- en innovatie gerelateerde evenementen van Erfgoed Gelderland.
 • Informatie ter beschikking stelt over de voortgang en ontwikkelingen ten behoeve van communicatie en PR.

Een vertegenwoordiger van de winnende organisatie/het winnende project wordt verzocht zitting te nemen in de jury voor de volgende editie van de Erfgoedprijs.

Juryproces

Een betrouwbaar, beheersbaar en transparant indienings- en juryproces is van belang. Daarom is er een juryleidraad opgesteld.

Samenstelling:

 • De jury heeft vijf leden en één secretaris
 • De juryleden worden benoemd en ontslagen door Erfgoed Gelderland
 • De jury bestaat uit kenners van het Gelderse erfgoedveld

De leden zijn:
De heer Leo Adriaanse, hoofd Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
De heer drs. René Arendsen, programmamaker Omroep Gelderland
Mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland
Mevrouw prof. dr. Dolly Verhoeven, hoogleraar Geschiedenis van Gelderland Radboud Universiteit Nijmegen
De heer dr. Marc Wingens, directeur Erfgoed Gelderland

Secretaris is mevrouw dr. Jette Janssen, Erfgoed Gelderland

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De samenstelling van de jury wisselt. De winnaar van de voorgaande editie neemt plaats in de jury.

Taken en proces:

De belangrijkste taak van de jury is om projecten van leden te nomineren uit de longlist van projecten aan de hand van de daarvoor opgestelde criteria. De jury komt driemaal bijeen in beraad: eenmaal om te nomineren, de tweede maal om de genomineerde projecten te bezoeken en op basis daarvan de winnaar te bepalen, de derde maal om de prijs uit te reiken.

 • De jury nomineert uit de longlist van projecten minimaal vijf en maximaal acht projecten voor de shortlist. Daartoe krijgen de juryleden een scoringslijst waarmee ze de projecten kunnen wegen.
 • Per genomineerd project krijgt de jury een jurydossier van het project. Dit jurydossier bevat het (de) indieningsformulier(en) en een kort verslag van bureau-onderzoek gedaan door Erfgoed Gelderland.
 • De jury zal in haar afwegingsproces om tot de genomineerde projecten te komen rekening houden met de verschillende businessmodellen en budgetten van de projecten.
 • De jury stelt via de secretaris de genomineerden direct na het eerste juryberaad op de hoogte, indien mogelijk telefonisch en bij geen gehoor per e-mail.
 • Na deze eerste selectie krijgen de juryleden de mogelijkheid om nadere informatie over de projecten op de shortlist in te winnen door contact met de projecten op te nemen en indien gewenst een bezoek aan de projecten af te leggen (tweede beraad).
 • Na de bezoek(en)/inforonde selecteert de jury het project dat de Gouden Gelderse Roos Juryprijs verdient. De jury verplicht zich tot geheimhouding tot de prijsuitreiking op zaterdag 9 december 2017.

Communicatie

Daags nadat de genomineerden op de hoogte zijn gesteld van hun nominatie, maakt de jury de genomineerden bekend aan het publiek. Deze bekendmaking wordt inhoudelijk ondersteund door een korte voor het publiek toegankelijke rapportage waarin het oordeel en redenen voor de nominatie helder worden weergeven. De rapportage wordt via diverse kanalen (RTV, internet) toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Communicatief wordt de bekendmaking ondersteund door een persbericht, de website van Erfgoed Gelderland en tweets. Partners worden verzocht om het nieuws eveneens via hun website en andere communicatiekanalen bekend te maken. De genomineerde projecten krijgen een perskit om publicatie van hun nominatie voor de Gouden Gelderse Roos Juryprijs te faciliteren.

Verwachtingen jury

Van de juryleden wordt verwacht dat zij de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs in hun netwerk actief positioneren en optreden als ambassadeur voor deze nieuwe erfgoedprijs. Dit kan onder andere door, maar is niet beperkt tot:

 • Berichtgeving op sociale media en websites.
 • Kennisgeving op bijeenkomsten en tijdens ontmoetingen in het veld.
 • Aanwezigheid bij de prijsuitreiking.