Marc Wingens over een uitzonderlijke tijd

Directeur Marc Wingens richt zich tot de leden van Erfgoed Gelderland en gaat in op de situatie die ontstaan is door de coronacrisis: een uitzonderlijke tijd, waarin het bureau van de coöperatie de leden zoveel mogelijk wil proberen te ondersteunen met tips, advies, nieuws, een luisterend oor en lobbywerk. Lees hieronder zijn toelichting.

Beste leden,

We leven in een uitzonderlijke tijd. Wat ons overkomt is nog maar moeilijk te bevatten – laat staan dat we de consequenties op de wat langere termijn al kunnen voorzien. Elke dag is weer anders – brengt nieuwe inzichten en maatregelen. Medewerkers werken veelal vanuit huis, vrijwilligers zitten noodgedwongen thuis, musea derven inkomsten omdat ze gesloten zijn.

We maken allemaal deel uit van een coöperatie: Erfgoed Gelderland. Die coöperatie is er in de eerste plaats voor de belangenbehartiging van de leden. Als bureau van de coöperatie zullen wij u de komende tijd zo goed mogelijk proberen te ondersteunen – met tips, advies, nieuws en lobbywerk. Als netwerkorganisatie zijn wij nauw verbonden met overheden op provinciaal, gemeentelijk maar ook landelijk niveau. Wij staan in contact met ambtenaren en kunnen u vertegenwoordigen naar Gedeputeerde Staten en het ministerie van OCW.

Op landelijk niveau maken we deel uit van netwerken en belangenorganisaties als OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland), LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten), NDE (Netwerk Digitaal Erfgoed) en Kunsten ’92. De laatste organisatie heeft ons vorige week ook geconsulteerd voor advies aan de minister, evenals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kortom, we bevinden ons in een wijd vertakt netwerk waarbinnen we aandacht kunnen vragen voor de situatie in Gelderland en waaruit we informatie kunnen halen die u kan helpen.

Woensdag 25 maart zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland naar buiten gekomen met maatregelen om het leed van de Corona-crisis te verzachten. De voor onze sector meest concrete maatregel betreft de activiteiten in het kader van Gelderland Herdenkt, die voor een belangrijk deel niet door kunnen gaan. GS hebben besloten hiervoor de subsidieregels te versoepelen en de subsidieperiode te verlengen tot 31 mei 2021. Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij u naar de website van de provincie Gelderland: 75 jaar vrijheid, steun voor organisatoren en vrijwilligers.

Ook verwachten wij maatregelen op Rijksniveau van minister van Engelshoven die zijn toegespitst op de erfgoedsector. Zodra dit nieuws bekend is, zullen we u erop wijzen.

Om zo goed mogelijk te weten wat u onder de huidige omstandigheden als leden bezig houdt en zorgen baart, zullen we de komende dagen beginnen met een belronde waarbij we u allemaal hopen te spreken. We verwachten dat hieruit een beeld ontstaat waarmee we de ‘politiek’ verder kunnen adviseren. Ook zijn we begonnen met de uitvoering van een nieuwe Erfgoedmonitor, waarvoor u een dezer dagen een informatiemail zult ontvangen, gevolgd door een enquête. We verwachten dat deze verzamelde informatie, uit peiljaar 2019, ons bij wijze van nulmeting zal kunnen helpen bij het inschatten van de schade over 2020.

Ik wens u voor de komende tijd wijsheid, gezondheid en creativiteit toe bij de uitdaging waar we nu mee worden geconfronteerd. Ik weet zeker dat we hier gezamenlijk, als coöperatie, sterker in staan.

Namens directie en medewerkers,
Marc Wingens