Lidmaatschap

Lidmaatschap Coöperatie Erfgoed Gelderland UA

Elk lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland heeft via de ledenraadsvergaderingen invloed op het beleid van de coöperatie. De leden van de coöperatie hebben een aantal zaken gemeenschappelijk.
Inhoudelijk: de organisaties dragen zorg voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed.
Promotie: de organisaties hebben baat bij de gezamenlijke promotie en lobby van het erfgoed in Gelderland
Intern: het bevorderen van een goede bedrijfsvoering en interne organisatie ten behoeve van het realiseren van de individuele doelstellingen en die van de coöperatie

Voordelen van lidmaatschap

 • U maakt onderdeel uit van een actief netwerk van Gelderse erfgoedorganisaties
 • Gratis publicatie NAW gegevens en max. 3 verhalen per jaar op www.mijngelderland.nl
 • U ontvangt de nieuwsbrief voor leden met informatie over actuele activiteiten waaraan u kunt deelnemen
 • Uitnodiging voor deelname aan activiteiten van de coöperatie
 • Uitnodiging voor ledenraadsvergadering twee maal per jaar
 • Andere leden spreken tijdens ledenraadsvergadering, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten
 • Gezamenlijke lobby door Erfgoed Gelderland richting de politiek

Criteria

Als uw organisatie voldoet aan onderstaande criteria, kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap.
1. De organisatie is een rechtspersoon met een (statutair) doel, dat zich mede richt op het beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse (culturele) erfgoed
2. De organisatie is maatschappelijk relevant en is bereid tot samenwerking en innovatie
3. Het lid onderschrijft de gezamenlijke coöperatie doelstellingen en is bereid naar eigen kunnen bij te dragen aan het succesvol functioneren van de coöperatie.

Procedure

Elke organisatie die aan bovenstaande criteria voldoet kan een verzoek tot aansluiting bij de coöperatie indienen bij het bestuur van de coöperatie. Het bestuur beslist over de toelating. Bij een afwijzing is beroep mogelijk op de ledenraad. Als u denkt te voldoen aan de criteria kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap. Deze aanvraag bevat: (bij voorkeur digitaal versturen)

 • een verzoek tot lidmaatschap van de coöperatie Erfgoed Gelderland
 • een kopie van uw statuten waaruit uw erfgoeddoelstelling blijkt
 • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van de laatste jaarrekening waaruit uw erfgoedgerelateerde jaaromzet blijkt

Deze aanvraag kunt u richten aan:
Erfgoed Gelderland
t.a.v. Karen Marchal
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
of per email info@erfgoedgelderland.nl

U ontvangt binnen 3 weken een reactie op uw verzoek tot lidmaatschap.

Kosten voor lidmaatschap

De kosten voor lidmaatschap worden bepaald door de erfgoed gerelateerde omzet.  

– € 100 :  jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
– € 500 :  jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
– € 1000 : jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
– € 2500 : jaarlijkse omzet van meer dan € 2,5 miljoen
De kosten voor lidmaatschap zijn exclusief btw

Het aantal stemmen in de ledenraad hangt samen met de hoogte van uw lidmaatschap.