Startbijeenkomst en convenant boekproject ‘Verhaal van Gelderland’

Het boek ‘Verhaal van Gelderland’, over de geschiedenis van Gelderland, gaat er komen.

Op 14 november jl. stemden Provinciale Staten in met de financiering van een boek over de geschiedenis van Gelderland binnen het kader van het meeromvattende project ‘Verhaal van Gelderland’. In het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ brengen we kennis over het verleden van Gelderland bijeen. Informatie die nu nog verspreid aanwezig is bij o.a. historische verenigingen, musea en archieven voegen we samen. Zo bouwen we, onder leiding van prof. dr. Dolly Verhoeven, aan een samenhangend en toegankelijk overzicht van de Gelderse geschiedenis – van de prehistorie tot heden.

Behalve aan het boekproject werken we de komende jaren ook aan andere deelprojecten die helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken. Zo digitaliseren we lokale historische tijdschriften, zetten we de meest bijzondere museumobjecten in de etalage, versterken we de basis van Gelderse erfgoedvrijwilligers en werken we aan een (nog) beter bereik van het publiek.

Breed gedragen

Provinciale Staten vinden het erg belangrijk dat het project breed wordt gedragen door zoveel mogelijk Gelderlanders. Zij verwachten dan ook dat het ‘veld’ – waaronder de leden van onze coöperatie – de totstandkoming van het boek ondersteunt door middel van bijdragen in natura. Die bijdragen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanleveren van informatie of het gratis ter beschikking stellen van beeldmateriaal.

Startbijeenkomst en ondertekening convenant

Op woensdag 16 januari 2019 vanaf 16.00 uur organiseren we tijdens de Provinciale Statenvergadering een startmoment voor het project. Tijdens deze bijeenkomst nodigen wij de leden van de coöperatie uit om een convenant te ondertekenen waarin de ondertekenaar aangeeft op enigerlei wijze een bijdrage te willen leveren aan de totstandkoming van het boek. Het ondertekende convenant zal een moderne versie worden van de Verbondsbrief van 1418.

De convenanttekst luidt als volgt:

“Hierbij verklaren wij, ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te dragen aan het boekproject met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’, hetzij in de vorm van historische informatie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen van uren, hetzij anderszins. Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.”

Leden van de coöperatie die het convenant willen ondertekenen kunnen een e-mail sturen naar Marc Wingens. Kunt u niet aanwezig zijn op 16 januari, maar wilt u wel ondertekenen dan horen wij dit ook graag.

Foto: Verbondsbrief 1418, CC-BY Gelders Archief 2000-5451