Publicatieplicht ANBI’s via standaardformulieren

Grote ANBI’s opgelet: vanaf 2021 stelt de Belastingdienst het gebruik van standaardformulieren verplicht voor het voldoen aan de publicatieplicht. Voorheen konden ANBI’s hiervoor een eigen format gebruiken. Onder ‘groot’ verstaat de fiscus: organisaties die niet actief werven onder derden en wiens totale lasten tenminste €100.000 bedragen. Voor organisaties die zelf actief werven ligt de grens bij €50.000.

Met de formulieren moeten de instellingen de balans en de staat van baten en lasten doorgeven en inzicht geven in doelstellingen, activiteiten, hoofdlijnen, bestuursstructuur en beleidsplannen. Dit geldt voor alle boekjaren die eindigen óp of na 31 december 2020.

De benodigde formulieren worden binnenkort door de Belastingdienst openbaar gemaakt.