Criteria

Op deze pagina treft u de basiscriteria voor de Gelderse Roos Prijs. Voor het jaar 2021 kunt u deze als richtinggevend beschouwen en roepen we u op projecten en activiteiten in te zenden, waarmee u in contact bent gebleven met uw vrijwilligers en uw publiek.

Basiscriteria Gelderse Roos Prijs
Projecten en activiteiten dienen aan verschillende criteria te voldoen om genomineerd te worden voor de Gelderse Roos. De belangrijkste zijn:

 • Samenwerking
 • Bestemd voor een breed publiek
 • Innovatie/voorbeeldfunctie
 • Inzet van vrijwilligers

Hieronder staan de criteria in detail, die bepalen dat het project of de activiteit:

 • Een samenwerkingsverband tussen erfgoed, erfgoedorganisaties en andere partijen en/of sectoren vormt.
 • Betrekking heeft op Gelderland en Gelders erfgoed en het verhaal van de Gelderlander centraal stelt.
 • Resultaten boekt die toegankelijk zijn voor een breed (online) publiek en idealiter interactie zoekt met het publiek. Woorden die bij dit criterium van toepassing kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: beleefbaarheid, co-creatie, meebeslissen en crowdsourcing.
 • Een voorbeeldfunctie vervult voor de Gelderse erfgoedsector in termen van ondernemerschap, maatschappelijke waarde en/of innovatie, diversiteit en inclusie
 • Overdraagbare ideeën en methoden van aanpak gebruikt, zodat andere instellingen, projecten en activiteiten die kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
 • Innovatief van karakter is, waarbij digitalisering niet noodzakelijkerwijze een hoofdrol speelt. Innovatie wordt in deze context begrepen als creatief omgaan met erfgoed.
 • In een gevorderd stadium van ontwikkeling is met idealiter reeds tastbare resultaten. Ook recent afgeronde projecten komen in aanmerking.
 • Door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij wordt gerealiseerd.
 • Door vrijwilligers (mede) mogelijk wordt gemaakt.
 • Blijk geeft van lange termijn betrokkenheid en motivatie van de betrokkenen.

Protocollen

Inzenden

 • Inzenden voor de juryprijs en de publieksprijs kan via het formulier op erfgoedgelderland.nl.
 • Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Wanneer een formulier volledig is ingevuld en het ingediende project dus past op de longlist wordt het aldus ingediende project direct op de longlist geplaatst en gepubliceerd op de website.
 • Het project moet voldoen aan de criteria. Deze criteria moeten in het indieningsformulier kort worden uitgewerkt. Voor de prijs van 2021 zijn deze criteria richtinggevend
 • Eenieder kan zoveel projecten indienen als hij/zij wil, want inhoud staat voorop.
 • Erfgoed Gelderland kan een redactieslag uitvoeren op de ingediende projecten, voordat zij gepubliceerd worden.

Wanneer meerdere personen een project indienen – dus: als het project meerdere malen binnenkomt – dan worden de aanmeldingen van het project gebundeld. Het aantal malen dat een project wordt ingediend, wordt geteld en aan de jury gecommuniceerd bij het overhandigen van de jurydossiers voor het juryberaad. Echter, het aantal malen dat een project is ingediend, is voor de jury niet van doorslaggevend belang om een project te nomineren. De jury is autonoom in de bepaling in hoeverre zij het aantal malen dat een project is ingediend laat meetellen in het nomineren van een project.

Openingsdatum voor het inzenden van projecten voor beide prijzen is donderdag 1 juli 2021.

Inzendingen van leden van de coöperatie dingen mee naar de juryprijs. Voor de juryprijs worden jurydossiers van de projecten samengesteld. Begin september stelt de jury de shortlist – top 10 samen. Begin oktober wordt de top 10 uitgenodigd een pitch te houden voor de jury. Op basis hiervan wordt de top 3 bepaald.

Alle inzendingen gaan door voor de Gelderse Roos Publieksprijs. Vanaf eind augustus tot en met vrijdag 1 oktober kan het publiek stemmen voor zijn/haar favoriete inzending. Tot vrijdag 24 september worden de scores gepubliceerd op onze website. Zo houden we het de laatste week nog spannend, waarna we de top 3 bekend maken. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Uitreiking van beide prijzen is op maandag 15 november 2021

Stemmen

 • Alle inzendingen dingen mee naar de publieksprijs. Het publiek krijgt vanaf augustus één maand de mogelijkheid om haar stem uit te brengen.
 • Het publiek kan haar stem uitbrengen op het favoriete project via een digitale stemmethode.
 • Het publiek kan op meerdere projecten een stem uitbrengen. Per e-mailadres is één stem per project toegestaan. Uitgebrachte stemmen zijn niet direct zichtbaar op de website. Pas na controle op geldigheid worden de aantallen aangepast.
 • Over de nominaties en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, het woord van de jury en de secretaris die de publieksstemmen bijhoudt, is finaal.

Jury

Een betrouwbaar, beheersbaar en transparant indienings- en juryproces is van belang. Daarom is er een juryleidraad opgesteld.

 

Samenstelling

 • De jury heeft vijf leden en één secretaris
 • De juryleden worden benoemd en ontslagen door Erfgoed Gelderland
 • De jury bestaat uit kenners van het Gelderse erfgoedveld
 • De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. De samenstelling van de jury wisselt. De winnaar van de voorgaande editie neemt plaats in de jury.

 

Taken en werkwijze

 • De belangrijkste taak van de jury is om projecten van leden te nomineren uit de longlist van projecten aan de hand van de daarvoor opgestelde criteria.
 • De jury komt driemaal bijeen in beraad: eenmaal om te nomineren, de tweede maal om de genomineerde projecten te bezoeken en op basis daarvan de winnaar te bepalen, de derde maal om de prijs uit te reiken.
 • De jury nomineert uit de longlist van projecten minimaal acht en maximaal tien projecten voor de shortlist. Daartoe krijgen de juryleden een scoringslijst waarmee ze de projecten kunnen wegen.
 • De jury stelt via de secretaris de genomineerden direct na het eerste juryberaad op de hoogte, indien mogelijk telefonisch en bij geen gehoor per e-mail.
 • Per project krijgt de jury een jurydossier van het project. Dit jurydossier bevat het (de) indieningsformulier(en) en een kort verslag van bureau-onderzoek gedaan door Erfgoed Gelderland.
 • De jury zal in haar afwegingsproces om tot de genomineerde projecten te komen rekening houden met de verschillende businessmodellen en budgetten van de projecten.
 • Na deze eerste selectie krijgen de juryleden de mogelijkheid om nadere informatie over de projecten op de shortlist in te winnen door een zogenaamde pitch bijeenkomst waarin alle 10 projecten zich presenteren het tweede beraad plaats vindt.
 • Na de pitchbijeenkomst selecteert de jury het project dat de Gelderse Roos Juryprijs verdient. De jury verplicht zich tot geheimhouding tot de prijsuitreiking op 15 november 2021.

Communicatie

Nadat de genomineerden op de hoogte zijn gesteld van hun nominatie, maakt de jury de eerste 10 genomineerden bekend aan het publiek. Communicatief wordt de bekendmaking ondersteund door een persbericht, de website van Erfgoed Gelderland en tweets. Partners worden verzocht om het nieuws eveneens via hun website en andere communicatiekanalen bekend te maken.

Verwachtingen

Van de juryleden wordt verwacht dat zij de Gelderse Roos Prijs in hun netwerk actief positioneren en optreden als ambassadeur voor deze nieuwe erfgoedprijs. Dit kan onder andere door, maar is niet beperkt tot:

 • Berichtgeving op sociale media en websites.
 • Kennisgeving op bijeenkomsten en tijdens ontmoetingen in het veld.
 • Aanwezigheid bij de prijsuitreiking.
 • Verwachtingen genomineerde projecten

Van de genomineerde projecten of activiteiten wordt verwacht dat zij:

 • Een vertegenwoordiger én vrijwilliger hebben die het project of activiteit kan vertegenwoordigen op de uitreiking.
 • Bereid zijn om hun project onder de aandacht van het publiek te brengen in de weken voorafgaand aan het evenement.
 • Genomineerden doen mee aan de pitch bijeenkomst om hun project aan de jury te presenteren.
 • Vreugde en inspiratie putten uit de nominatie en hun positie van genomineerd project ten volle benutten voor het verder brengen van het project of activiteit.

Van de winnaars van de Gelderse Roos Prijs wordt verwacht dat het project/de activiteit:

 • Actief gebruik maakt van het netwerk en de mogelijkheden van Erfgoed Gelderland.
 • Presentaties wil verzorgen aan cultuur- en innovatie gerelateerde evenementen van Erfgoed Gelderland.
 • Informatie ter beschikking stelt over de voortgang en ontwikkelingen ten behoeve van communicatie en PR.
 • Een vertegenwoordiger van de winnende organisatie/het winnende project wordt verzocht zitting te nemen in de jury voor de volgende editie van de Gelderse Roos.